KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Další standardy

ČSN EN OHSAS 18001:2008 (SMS)

Normativní základ:

·        OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace.

·        Legislativa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

·        Legislativa v oblasti požární ochrany.

 

Určeno pro:

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy OHSAS 18001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Přínosy:

·        Konkurenční výhoda (plnění požadavku zákazníků, kritérium výběrových řízeních, marketingový nástroj, zlepšení image společnosti a vztahů s veřejností, snazší jednání se všemi zainteresovanými stranami - např. bankami).

·        Dodržování souladu s legislativními požadavky v oblasti BOZP a PO.

·        Snížení nákladů (vyloučení pokut, snížení nákladů na vstupy, nižší pojistné).

·        Minimalizace rizik.

·        Snížení rizika možných počtu úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií.

·        Celkové zvýšením pořádku v organizaci, atd.

 

Etapy zavedení - postup spolupráce:

1.      Vstupní analýza BOZP a PO (Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu).

2.      Úvodní seminář o OHSAS 18001 (SMS).

3.      (Pro vedení společnosti jako součást prezentace výsledků vstupní analýzy).

4.      Poradenská činnost v procesu zavádění SMS a zpracovávání dokumentace (Formulování a realizace vlastní Politiky, cílů a programů BOZP, na základě rozboru analýzy rizik, dokumentace řídicích přístupů v oblasti BOZP a PO).

5.      Kurz interních auditorů (Příprava na provádění interních auditů SMS).

6.      Průběžné poradenství v procesu implementace OHSAS 18001 (Prověřování stavu zavádění SMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků, atd.).

7.      Účast na vstupním předcertifikačním auditu pro certifikační řízení (Prověření celkového stavu SMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu).

8.      Účast na certifikačním auditu (Včetně pomoc při odstraňování zjištěných odchylek).

9.      Následné služby (Interní audity, účast na dohledových a recertifikačních auditech, legislativní audity, zpracování hlášení v oblast BOZP a PO, komunikace s kontrolními orgány, atd.).


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist