KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Další standardy

ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS)

Normativní základ:

·        ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití.

·        Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí:

o       nakládání s odpady,

o       manipulace s chemickými látkami a směsmi,

o       ochrana vod,

o       ochrana ovzduší,

o       půda, atd.

 

Určeno pro:

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí svých zaměstnanců a všech zainteresovaných stran.

 

Přínosy:

·        Konkurenční výhoda (plnění požadavku zákazníků, kritérium výběrových řízení, marketingový nástroj, zlepšení image společnosti a vztahů s veřejností, snazší jednání se všemi zainteresovanými stranami - např. bankami).

·        Dodržování souladu s legislativními požadavky v oblasti životního prostředí.

·        Snížení nákladů (vyloučení pokut, snížení nákladů na vstupy, nižší pojistné).

·        Efektivnější hospodaření se surovinami.

·        Snížení rizika možných ekologických havárií.

·        Celkové zvýšením pořádku v organizaci, atd.

 

Etapy zavedení - postup spolupráce:

1.      Vstupní environmentální analýza (Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu).

2.      Úvodní seminář o ISO 14001 (EMS).

3.      (Pro vedení společnosti jako součást prezentace výsledků vstupní environmentální analýzy).

4.      Poradenská činnost v procesu zavádění EMS a zpracovávání dokumentace (Formulování a realizace vlastní environmentální politiky, cílů a programů, na základě rozboru environmentálních aspektů, dokumentace řídicích přístupů v environmentální oblasti).

5.      Kurz interních auditorů (Příprava na provádění interních auditů EMS).

6.      Průběžné poradenství v procesu implementace ISO 14001 (Prověřování stavu zavádění EMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků, atd.).

7.      Účast na vstupním předcertifikačním auditu pro certifikační řízení (Prověření celkového stavu EMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu).

8.      Účast na certifikačním auditu (Včetně pomoc při odstraňování zjištěných odchylek).

9.      Následné služby (Interní audity, účast na dohledových a recertifikačních auditech, legislativní audity, zpracování environmentálních hlášení v oblastech nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vod, atd.).


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist