KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Standardy kvality ve zdravotnictví

Akreditace zdravotnických zařízení dle SAK

Normativní základ:

·         zákona č. 372/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

·      hodnotící standardy kvality a bezpečí stanovuje prováděcí předpis k uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 102/2012 Sb., ze dne 22. března 2012, o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Určeno pro:

Akreditace je většinou dobrovolná, ale málokterá nemocnice si může dovolit se vyhnout tomuto procesu. Ohrozilo by to důvěru pacientů a okolí ve zdravotnické zařízení a to by ve svém důsledku vedlo k omezení přílivu financí do zdravotnického zařízení.

 

Přínosy:

·         deklarace kvality poskytovaných zdravotnických služeb a záruka pro pacienty, že zdravotnická instituce splňuje rozhodující předepsané a očekávané požadavky na kvalitu a bezpečnost péče,

·         pro veřejné plátce zdravotní péče je akreditace signálem, že prostředky vynaložené ze shromažďovaných zdrojů jsou vkládány do služeb, které mají ověřenou úroveň kvality a bezpečnosti,

·         standardizace hlavní procesů (tj. zmenšovat nežádoucí míru variability) a zkvalitňovat poskytování lékařské, ošetřovatelské a podpůrné péče, zlepšit kulturu organizace a zlepšit způsob řízení.

·         snížení počtu nežádoucích událostí mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče a mezi jimi poskytovanými výkony a procedurami,

          nastartování principů efektivního využití lidských, finančních i materiálních zdrojů.

 

Etapy zavedení - postup spolupráce:

1.       Vstupní analýza připravenosti zdravotnického zařízení v oblasti naplnění legislativní předpisů, úroveň zdravotnické dokumentace a soulad vnitřních předpisů s praxí, existence QMS – řízení dokumentace a nastavení procesu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí pacientů.

2.       Úvodní seminář o zavádění akreditačních standardů v souladu s požadavky akreditační autority – SAK, Česká společnost pro akreditaci e zdravotnictví s.r.o atd. (Pro vedení společnosti jako součást prezentace výsledků vstupní analýzy).

3.       Poradenská činnost procesu vytváření QMS a zpracovávání dokumentace (Formulování a realizace vlastních interních předpisů politiky a cílů kvality, dokumentace hlavních, řídících a podpůrných procesů).

4.       Kurz interních auditorů (Příprava na provádění interních auditů QMS).

5.       Průběžné poradenství v procesu implementace akreditačních standardů (Prověřování stavu zavádění QMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků, atd.).

6.       Účast na vstupním předakreditačním auditu pro akreditační zařízení (Prověření celkového stavu QMS a posouzení jeho akreditovatelnosti v plánovaném termínu).

7.       Účast na akreditačním auditu (včetně pomoci při odstraňování zjištěných odchylek).

8.       Následné služby (Interní audity, účast na dohledových a reakreditačních auditech, legislativní audity, komunikace s kontrolními orgány, atd.).

 


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist